1. Kamerbrief over gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft op 21 mei jl. een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering. Deze brief bevat de kabinetsreactie op een casus over een gepensioneerde alleenstaande man en een echtpaar die moeilijk rond kunnen komen van de AOW, toeslagen en gemeentelijke regelingen. Vanuit de Tweede Kamer is de zorg geuit dat deze twee huishoudens representatief zijn voor een veel grotere groep die met moeite kan rondkomen van een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen.

Volgens de staatssecretaris zijn er in Nederland 175.000 gepensioneerde huishoudens die een AOW-uitkering ontvangen met een aanvullend pensioen van minder dan 1.000 euro per jaar.

De vraag of deze huishoudens met moeite rondkomen is volgens haar lastig te beantwoorden, omdat dat afhangt van de uitgaven van elk huishouden. Van Ark geeft aan dat gekeken kan worden naar de voorbeeldbegrotingen van het Nibud. Hierin worden de inkomsten van een gepensioneerde alleenstaande en een echtpaar zonder aanvullend pensioen afgezet tegen de noodzakelijke uitgaven. Het Nibud laat zien dat een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen gemiddeld genomen voldoende zou moeten zijn om de benodigde uitgaven te kunnen doen. Wel wijst Van Ark op de situatie dat gepensioneerde huishoudens met een AOW zonder aanvullend pensioen mogelijk moeilijker rond komen als zij hogere zorgkosten hebben.

De staatssecretaris benadrukt dat het kabinet maatregelen neemt die gericht zijn op verbetering van de inkomenspositie van ouderen. Zij doelt hiermee onder meer op de stijging van de algemene heffingskorting. Deze werkt direct door in een hogere netto AOW-uitkering. Volgens Van Ark vermindert het kabinet bovendien de stapeling van zorgkosten door in elk zorgdomein de eigen betalingen te beperken.

Bron: Rijksoverheid

2. Vragen & antwoorden Centraal Aanspreekpunt Pensioen

Op 21 mei jl. heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioen van de Belastingdienst het overzicht van u-rendementen en marktrenten bijgewerkt. De nieuwe bedragen treft u hier aan.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

3. Uitleganimatie ministerie SZW over (noodzaak vernieuwing) pensioenstelsel

Op 21 mei jl. heeft het ministerie van SZW een video met uitleg over de werking van het huidige pensioenstelsel en de noodzaak tot vernieuwing uitgebracht. Centrale boodschap is dat het huidige pensioenstelsel niet goed meer past bij de huidige arbeidsmarkt en weinig ruimte biedt voor eigen keuzes.

Bron: Rijksoverheid Video’s

4. DNB: sterk koersherstel Nederlandse beleggingsfondsen

Uit het DNB Statistisch Nieuwsbericht van 21 mei 2019 blijkt dat het totaal vermogen van beleggingsinstellingen in het eerste kwartaal 2019 is gestegen van 857 miljard euro naar 906 miljard euro. Deze stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan koersstijgingen op de beleggingen. Aandelenfondsen droegen met 41 miljard euro voor bijna 60% bij aan deze waardestijging. Het vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen is terug op het niveau van het derde kwartaal van 2018. In het vierde kwartaal van 2018 leden Nederlandse beleggingsfondsen hun grootste waardeverlies ooit.

Afgelopen kwartaal haalden beleggers netto ruim 25 miljard euro uit Nederlandse beleggingsfondsen. Ruim 21 miljard euro hiervan betrof een onttrekking aan obligatiefondsen door pensioenfondsen als gevolg van herstructureringen van beleggingsportefeuilles. Nederlandse pensioenfondsen beleggen in veel gevallen via beleggingsinstellingen en zijn ook de grootste beleggers daarin. Dergelijke herstructureringen werken sterk door voor de betreffende beleggingsfondsen.

Bron: DNB

5. Montae: AVG één jaar later

Op 25 mei 2018 trad de AVG na veel publiciteit in werking en op 26 mei ontdekten we gelukkig dat de wereld niet was veranderd en gewoon doordraaide. Wat was er nu anders voor de deelnemers? Pensioenfondsen hadden een privacyverklaring op hun website geplaatst en in hun startbrieven wezen ze op bescherming van de privacy. Er was voldoende aandacht voor de AVG, maar binnen de pensioenorganisaties moest de wet nog een plekje krijgen.

Stefan van de Giessen is binnen Montae een specialist die pensioenfondsbesturen adviseert over het beheren en verwerken van persoonsgegevens. Precies een jaar na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoeken wij hem op om te vragen hoe hij terugkijkt op 1 jaar AVG. Wat is er veranderd en wat moet er nog gebeuren? Lees het hele interview hier.

6. AFM publiceert consultatie concept Principes voor informatiebeveiliging

De AFM heeft concept Principes voor informatiebeveiliging ter consultatie aangeboden. Het gaat in totaal om 12 principes met de verwachtingen van de AFM over het gewenste gedrag van financiële ondernemingen en accountantsorganisaties ten aanzien van informatiebeveiliging. Een van die verwachtingen is dat financiële ondernemingen en accountantsorganisaties voldoende garanties treffen voor de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie en de beschikbaarheid van informatie, data en systemen.

De Principes voor informatiebeveiliging zijn onder meer bedoeld voor (beheerders van) alternatieve beleggingsinstellingen, (beheerders van) instellingen voor collectieve belegging en effecten (ICBE), beleggingsondernemingen, (pensioen)bewaarders en accountantsorganisaties. Pensioenfondsen vallen niet onder de reikwijdte van de principes. Wel zijn de principes van belang bij de uitbesteding van onder meer het vermogensbeheer.

De AFM benadrukt dat de principes geen nieuwe regels zijn. Zij bevatten uitgangspunten over een onderwerp waar verschillende wettelijke normen onder liggen. Op deze normen houdt de AFM toezicht. Ook geeft de AFM aan dat zij in haar toezicht op informatiebeveiliging inhoudelijk zo veel mogelijk aansluit bij de toetsingskaders van DNB.

De AFM past de principes op basis van de reacties waar nodig aan en publiceert deze daarna op haar website. Daarbij publiceert de AFM ook een ‘feedbackstatement’. Hierin geeft de AFM aan wat zij met de reacties op de consultatie heeft gedaan.

Bron: AFM

7. AFM-onderzoek naar risicomanagement beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

De AFM start een onderzoek naar het risicomanagement van beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. De AFM verwacht van deze instellingen dat zij hun integriteitsrisico’s in kaart brengen, analyseren en beheersen.

Bij het onderzoek kijkt de AFM hoe deze instellingen hun integriteitsrisico’s analyseren en naar hun beleid om deze risico’s te beheersen. Het gaat daarbij onder meer om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een aantal geselecteerde ondernemingen. De AFM informeert deze instellingen over specifieke bevindingen. De AFM wil haar algemene bevindingen begin 2020 met de hele sector delen.

Bron: AFM

8. Pensioenfondsen beleggen in eerste Nederlandse groene obligatie

De uitgifte van de eerste groene obligatie van de Nederlandse Staat, ook wel green bond, op 21 mei jl. is een groot succes gebleken. Beleggers hebben in totaal voor 27 miljard euro ingetekend, terwijl het Agentschap van het ministerie van Financiën slechts 4 tot 6 miljard euro wilde ophalen. Uiteindelijk hebben beleggers in totaal bijna 6 miljard euro toegewezen gekregen. Een derde deel hiervan is terecht gekomen bij verzekeraars en een aantal grotere Nederlandse pensioenfondsen.

De Nederlandse groene obligatie heeft een looptijd van twintig jaar. De overheid gebruikt de opbrengst van de groene obligaties voor de financiering van duurzame projecten, zoals het energiezuiniger maken van woningen.

Bron: PensioenPro en Volkskrant

9. College Rechten van de Mens: pensioenfonds mag onderscheid maken in duur WIA-aanvulling voor WGA en IVA

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat pensioenfondsen onderscheid mogen maken in de duur van de aanvullingen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dat blijkt uit een zaak die een deelnemer van een pensioenfonds heeft aangespannen.

Volgens betrokkene was sprake van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte omdat het pensioenfonds zijn WIA-aanvulling stopzette. Het pensioenfonds deed dit in lijn met het pensioenreglement drie jaar na omzetting van zijn WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) naar een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Betrokkene voerde aan dat hij na drie jaar geen recht meer heeft op de WIA-aanvulling van het pensioenfonds, terwijl personen met een WGA-uitkering deze aanvulling behouden zolang zij recht hebben op deze uitkering.

Het College voor de Rechten van de Mens stelt vast dat het pensioenreglement bij de duur van de WIA-aanvulling onderscheid maakt tussen WGA- en IVA- uitkeringsgerechtigden. Volgens het College hangt dit onderscheid echter niet af van de vraag of de uitkeringsgerechtigde al dan niet een handicap of een chronische ziekte heeft. Hierbij voert het College aan dat zowel WGA- als IVA-uitkeringsgerechtigden recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat ze langdurig arbeidsongeschikt zijn. De aanname hierbij is dat alle in aanmerking komende deelnemers een handicap of chronische ziekte hebben. Het College voor de Rechten van de Mens concludeert dan ook dat er geen sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Bron: College van de Rechten van de Mens

10. FSC pleit voor tijdige voorbereiding op nieuwe rentebenchmarks

In het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) spreken vertegenwoordigers van de AFM, DNB en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de financiële stabiliteit in Nederland. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen.

In een recente bijeenkomst heeft het FSC gesproken over klimaatrisico’s voor de financiële sector. Het FSC verwelkomt de inspanningen van de financiële sector om de CO2-impact van financieringen en beleggingen te meten en terug te brengen.

Ook heeft het FSC stilgestaan bij de herziening van rentebenchmarks en de actuele risico’s voor de financiële stabiliteit. Recent hebben de AFM en DNB de grootste Nederlandse financiële instellingen waaronder pensioenfondsen en verzekeraars opgeroepen om de risico’s van de overgang naar alternatieve, risicovrije rentebenchmarks in 2022 te analyseren.

Om te onderzoeken of deze instellingen hier al mee bezig zijn hebben de toezichthouders een vragenlijst opgesteld. Instellingen moeten de antwoorden op deze vragenlijst uiterlijk 17 juni a.s. aanleveren.

De transitie naar nieuwe benchmarks kan gepaard gaan met financiële, operationele en juridische risico’s. De komende maanden voert de AFM een nadere analyse uit naar de gevolgen voor Nederlandse partijen.

Bron: DNB

11. Stand van zaken pensioenakkoord

Wij berichten u over de volgende relevante ontwikkelingen:

 • Het kabinet is naar verluidt bereid om de stijging van de AOW-leeftijd tijdelijk stop te zetten en mensen met zware beroepen ruimere mogelijkheden te geven om eerder te stoppen met werken.
 • Vakcentrale VCP (voor agenten, hoger personeel en piloten) heeft aan de vooravond van nieuwe landelijke pensioenacties en mogelijke nieuwe onderhandelingen een eigen plan voor een nieuw pensioenstelsel uitgebracht.

In dit plan staat een vast rekenrendement van 2% centraal. Deze vaste rekenrente, die in de plaats komt van de huidige beweeglijke en op dit moment lagere rekenrente, beoogt een stabiele premie. In het plan staat de ambitie centraal dat iedereen in 42 jaar tijd een pensioen kan opbouwen van 80% van het middelloon. Een aantal grote bedrijfstakpensioenfondsen heeft kritisch gereageerd op het plan van de VCP. Het gaat dan met name om de vaste rekenrente van 2%. De FNV ziet voor- en nadelen in het plan van de VCP, maar geeft aan die eerst met de VCP zelf te bespreken.

Bron: VCP, PensioenPro, Volkskrant en Telegraaf


Bijeenkomsten, seminars

Datum Bijeenkomst
18 juni 2019 Pensioenfederatie: Algemene Ledenvergadering (ALV)
27 juni 2019 DNB: jaarlijks TMP-seminar actuele toezichtthema’s
28 juni 2019 DNB: jaarlijks TMP-seminar actuele toezichtthema’s
10 september 2019 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
18 september 2019 Montae: Educatiesessie
23 september 2019 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
10 oktober 2019 Pensioenfederatie: Jaarcongres
14 november 2019 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
28 november 2019 Pensioenfederatie Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
10 december 2019 ALV en Themabijeenkomst

Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling)

Wetsvoorstel / Besluit Inhoudelijk Status
Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (34491) Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over:

 • de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen,
 • de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en,
 • de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.
Wetsvoorstel is op 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 december 2018 is de Inbreng nader verslag (wetsvoorstel) aangeleverd. Op 8 november 2018 en 15 februari 2019 is een Nota van wijziging ingediend.

Op 20 mei jl. heeft de minister van Rechtsbescherming gereageerd op een aantal commentaren op het wetsvoorstel ten behoeve van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voorzien in week 24 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding: nog nader te bepalen.

Wetsvoorstel Digitale Overheid (34972) Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur. Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. De planning van inwerkingtreding van het wetsvoorstel was 1 januari 2019. Deze datum is niet gehaald. Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 6 februari 2019 heeft de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken het verslag met haar bevindingen, vragen en opmerkingen vastgesteld.

Op 7 mei 2019 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat de beantwoording van het nader verslag vertraagd is. Streven is dat de beantwoording binnen enkele weken volgt. Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Naar verwachting treedt de wet op 1 juli 2019 in werking.

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (35074) Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren.

Tot 16 maart jl. was het mogelijk te reageren op een ontwerpbesluit voor een adequaat pensioen van payrollers. Hierin staan de voorwaarden waaraan de pensioenregeling moet voldoen indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de inlener. Het ontwerpbesluit hoort bij de Wet Arbeidsmarkt in balans waarmee de Kamer eerder heeft ingestemd. O.a. de Pensioenfederatie en VNO-NCW hebben gereageerd op de consultatie.

Belangrijke maatregelen in het wetsvoorstel zijn:

 • versoepeling van de voorwaarden voor het ontslag van werknemers in vaste dienst;
 • differentiatie van de WW-premie naar de aard van het arbeidscontract; de WW-premie voor vaste contracten wordt lager vastgesteld dan voor tijdelijke contracten
 • wijziging van de berekening van de transitievergoeding;
 • aanpassing van de definitie voor payrolling; deze krijgen vrijwel dezelfde status als eigen werknemers;
 • verruiming van de regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten (de ketenbepaling).

 

Ingediend op 7 november 2018. Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu voor in de Eerste Kamer.

Op initiatief van de Eerste Kamercommissie voor SZW heeft op 12 maart 2019 een deskundigen-bijeenkomst over het wetsvoorstel plaatsgevonden. Algemene strekking van die bijeenkomst was dat de invoering van het wetsvoorstel te snel gaat. Zo heeft een aantal aanwezigen ervoor gepleit om eerst de evaluatie van de Wet werk en zekerheid af te wachten.

De Eerste Kamer-commissie voor SZW heeft op 30 april 2019 het nader voorlopig verslag uitgebracht. Op 7 mei 2019 heeft de minister van SZW de nadere memorie van antwoord ingediend (zie de nadere berichtgeving in dit actualiteitenoverzicht).

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 20 mei 2019. Tijdens het debat werden de motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar (EK, H) en de motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw ZZP-beleid (EK, I) ingediend. Koolmees heeft toegezegd dat het recht op een adequate pensioenregeling voor payrollers pas gaat gelden per 1 januari 2021.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 28 mei 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding: 1 januari 2020 en 1 januari 2021 voor pensioenregeling payrollers.

Initiatiefwetsvoorstel Voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn (35096) Initiatiefnemer Kamerlid Smeulders (GroenLinks) wil dat pensioenfondsen twee jaar extra de tijd krijgen voor het opbouwen van genoeg vermogen om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd.

 

 

Ingediend op 28 november 2018. Het wetsvoorstel is nagenoeg gelijk aan het inmiddels ingetrokken initiatief-wetsvoorstel ‘Verlenging periode dekkingstekort pensioenfondsen’ (35113).

Op 18 maart jl. heeft Kamerlid Smeulders de Tweede Kamer laten weten dat Kamerlid Van Rooijen (50Plus) de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel op zich neemt. Op 21 maart jl. heeft de Raad van State een negatief advies uitgebracht op het wetsvoorstel. Op 25 april jl. heeft de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW het verslag met haar bevindingen, vragen en opmerkingen vastgesteld.

De commissie acht de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid, onder het voorbehoud dat de initiatiefnemers de vragen en opmerkingen van de Kamercommissie afdoende hebben beantwoord. Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Initiatiefwetsvoorstel advies-recht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingen-beleid aan organen bij pensioenfondsen (35101) Dit wetsvoorstel regelt dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen:

 • een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds; en
 • een adviesrecht krijgen op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Ingediend op 3 december 2018 door D66 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer-commissie SZW zal dit wetsvoorstel in behandeling nemen na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Voorstel machtigingswet oprichting Invest-NL (35123) Dit voorstel regelt de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL N.V.

Invest-NL heeft als kerntaken:

 • het ondersteunen van ondernemingen bij risicovolle activiteiten op het gebied van grote transitieopgaven; en
 • het helpen doorgroeien van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen door middel van ontwikkelingsdiensten en financiering.

Invest-NL is specifiek bedoeld voor de financiering van ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarmee bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieopgaven.

Wetsvoorstel is ingediend op 18 januari 2019. Op 26 maart 2019 is een Nota van wijziging verschenen. In april 2019 zijn diverse amendementen ingediend.

In afwachting van verdere behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is reeds begonnen met voorbereidende oprichtingswerkzaamheden.

Het plenair debat vond plaats op 15 mei 2019. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 21 mei 2019 aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit bespreekt op 28 mei 2019 de procedure.

Voorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennoot-schappen en andere juridische entiteiten (35179) De vierde EU anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechtspersoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het UBO-register. Ingediend op 4 april 2019 bij de Tweede Kamer. Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020  zijn gerealiseerd.

Op 22 mei 2019 heeft op initiatief van de vaste Kamercommissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden. Hierin zijn position papers van diverse organisaties over het UBO-register behandeld. Van het rondetafelgesprek is nog geen verslag beschikbaar.

Op 29 mei a.s. vergadert de vaste commissie voor Financiën over het wetsvoorstel.


Overige pensioenonderwerpen / aangekondigde wet- en regelgeving

Thema Stand van zaken/planning
Onderzoek naar verschillen in pensioenopbouw tussen werknemers die werken met loondispensatie en werknemers voor wie de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt Gestart in 2017. SZW heeft op 25 april 2018 aanvullende informatie verschaft aan de Tweede Kamer over (cao-)lonen van mensen die werken met loonkostensubsidie en over de gevolgen voor de opbouw van aanvullend pensioen. Op dit moment is geen nadere informatie beschikbaar.
Evaluatie Wet Pensioencommunicatie Deze staat gepland voor de eerste helft van 2019.
Evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd De uitkomsten werden verwacht in het vierde kwartaal van 2018. Dit is niet haalbaar gebleken. Wanneer de uitkomsten wel beschikbaar zijn is niet bekend.
Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement Dit voorstel is een onderdeel van het Programma “Herijking Faillissementsrecht”. Internetconsultatie over wetsvoorstel is gesloten. De Ministerraad is op 12 oktober 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Vervolgens heeft de Raad van State op 27 maart 2019 zijn advies over het wetsvoorstel vastgesteld. Dit advies is nog niet gepubliceerd. Het is nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel wordt ingediend.
Print deze post
Dit artikel delen: