Actualiteiten periode 8 oktober tot en met 14 oktober 2019

1. AFM: Trendzicht 2020

Met de publicatie van Trendzicht heeft de AFM haar jaarlijkse analyse van trends en ontwikkelingen voor 2020 in de financiële sector in kaart gebracht. De vijf belangrijkste trends die van invloed kunnen zijn op het toezicht van de AFM zijn: digitalisering, macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in (Europese) regelgeving, politieke onzekerheid en overgang naar een duurzame economie en samenleving. Ten aanzien van pensioen zijn de onderstaande drie thema’s van belang.

Digitalisering

Financiële instellingen maken gebruik van externe toeleveranciers van data, software, IT-beheer en cloudopslag. Deze toeleveranciers staan op enige afstand van het toezicht, terwijl de financiële instelling mogelijk te weinig grip heeft op de uitbestede dienstverlening. Het is van belang dat de instelling grip heeft op de dienstverlening die zij levert, ook als delen daarvan zijn uitbesteed aan derden, en zich bewust is van de risico’s die hierbij kunnen komen kijken. De AFM besteedt hier aandacht aan in het toezicht.

Macro-economische ontwikkelingen

Vanwege de lage rente blijven de risico’s in de financiële sector actueel. Pensioenfondsen en verzekeraars krijgen daardoor te maken met een hogere waardering van toekomstige verplichtingen, waardoor consumenten in hun pensioen- en verzekeringsproducten minder kapitaal kunnen opbouwen. Ondanks goede beleggingsresultaten lijken een aantal pensioenfondsen te moeten korten.

Verandering in (Europese) regelgeving

De vernieuwing van het pensioenstelsel dient het stelsel robuuster te maken tegen de achtergrond van de langdurige lage rente, een vergrijzing van de samenleving en het toenemend aantal ZZP’ers. Voor de AFM zijn met name de wijzigingen in de tweede pijler van belang, aangezien het toezicht van de AFM betrekking heeft op de pensioencommunicatie rond deze producten. De weg die het pensioenakkoord inslaat sluit aan bij de onderwerpen die de AFM belangrijk vindt. Tevens vindt de AFM de beoogde extra vormen van keuzevrijheid positief. De AFM heeft echter ook aandacht voor de suboptimale keuzes die gemaakt kunnen worden door deelnemers vanwege de keuzevrijheid en flexibiliteit. De AFM geeft aan dat zij betrokken blijft bij de verdere uitwerking en implementatie van het akkoord en de aanpassingen in het toezicht die hierdoor teweeg worden gebracht.

De analyse vormt de basis voor de strategie en de Agenda 2020-2022 van AFM.

Bron: AFM

2. Veertig prominenten: versoepel de strenge rekenregels

In een brandbrief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer roepen 43 economen, (pensioen)hoogleraren en andere prominenten op om de rekenregels te herzien. Zij pleiten er in de brief voor om te rekenen met het feitelijke rendement van pensioenfondsen en onnodige pensioenkortingen te voorkomen.

Ondanks dat het vermogen van pensioenfondsen de laatste jaren gestegen is en de totaal ontvangen premie hoger ligt dan de uitbetaalde pensioenuitkeringen zijn volgens de huidige rekenregels kortingen onafwendbaar. Door de lage rente moeten pensioenfondsen nu rekenen met een verwacht rendement van vrijwel nul onder de huidige rekenregels.

Volgens de opstellers van de brief maken de huidige rekenregels pensioen onzeker en is het vertrouwen in het stelsel sterk gedaald. Daarnaast merken zij op dat de Nederlandse rekenregels in tegenspraak zijn met het hoofddoel van prudentieel toezicht volgens IORP II, namelijk het beschermen van rechten van deelnemers en pensioengerechtigden en het garanderen van de stabiliteit en de solidariteit van de pensioenfondsen. Ook voor jongeren zorgt het beleid voor een dramatische opbouwdaling. Het collectieve element maakt het stelsel echter nog steeds het behouden waard.

De oplossing die de opstellers aandragen ziet op het verdisconteren van de verplichtingen met de rendementen die hoger zijn dan de risicovrije rente. Een mogelijke oplossing zou zijn een rekenrente met twee componenten, namelijk de risicovrije rente én het voortschrijdend tienjaars gemiddelde gerealiseerde rendement van het fonds. Hiertoe zijn echter wel regels nodig voor de hoeveelheid risico in de beleggingen om het agressief beleggen van fondsen te voorkomen.

Op 16 oktober a.s. heeft de Tweede kamer een Algemeen Overleg ingepland over pensioenonderwerpen.

Bron: NOS / FD / Volkskrant

3. Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen rechterlijke uitspraak Deliveroo

Minister Koolmees heeft in een brief de vragen van Tweede Kamerleden Van Dijk (PvdA) beantwoord over de rechterlijke uitspraak dat Deliveroo zijn medewerkers pensioen moet betalen. Koolmees geeft in de brief aan geen uitspraken te doen over individuele bedrijven en over zaken die onder de rechter zijn.

Koolmees benadrukt in de brief dat het kabinet de innovatie en technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt toejuicht. Hij benadrukt echter ook dat het kabinet nauwlettend in de gaten houdt dat de platformeconomie die in opkomst is, niet ten koste gaat van de arbeidsomstandigheden en voorwaarden voor werkenden.

Verder laat Koolmees weten dat het kabinet er aan hecht dat het contractpartijen in beginsel vrij staat om hun arbeidsrelatie vorm te geven. Feiten en omstandigheden bepalen daarbij of een arbeidsrelatie kwalificeert als bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Tevens wordt aangegeven dat het de verwachting is dat hierover in gerechtelijke procedures tot op het hoogste niveau wordt geprocedeerd. Hierdoor zal binnen de huidige juridische kaders meer duidelijkheid komen over de kwalificatie van arbeidsrelaties in de platformeconomie.

Bron: Rijksoverheid

4. VBDO: benchmark pensioenfondsen 2019 gepubliceerd

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft op 10 oktober jl. de benchmark verantwoord beleggen pensioenfondsen 2019 gepubliceerd. Elk jaar onderzoekt de VBDO de prestaties van de vijftig grootste pensioenfondsen van Nederland op het gebied van verantwoord beleggen. De vijftig grootste pensioenfondsen zijn samen goed voor 92% van het totaal beheerd vermogen van pensioenfondsen. De benchmark heeft als doel het verhogen van bewustzijn over verantwoord beleggen en het stimuleren van duurzame investeringen door pensioenfondsen.

Elk fonds heeft een lijst met vijftig vragen gekregen verdeeld over vier categorieën: bestuur, beleid, implementatie en verantwoording. Over het algemeen heeft de branche dit jaar iets lager gescoord. Angelique Laskewitz, directeur van VBDO, geeft hier de volgende verklaring voor: “Wij hebben er zelf voor gekozen dit jaar de lat wat hoger te leggen, door een aantal aanpassingen te maken in een aantal vraagstellingen en beoordelingen. Dat hebben we gedaan omdat we gelukkig steeds meer ontwikkeling zien op het gebied van verantwoord beleggen. We kunnen daardoor ook kritischer gaan kijken”.

De uitkomst dat 100% van de onderzochte pensioenfondsen verantwoord beleggen heeft opgenomen in de beleggingsovertuigingen geeft aan dat dit de norm is geworden.

Voor het eerst is in het onderzoek gevraagd naar een specifiek thema: klimaatverandering. Van de vijftig fondsen heeft 12% geen expliciet beleid tegen klimaatverandering. Bij 38% van de fondsen wordt er in algemene termen gesproken over de onwenselijkheid van klimaatverandering, maar zijn er geen concrete acties opgenomen. De andere helft van de fondsen heeft wel actiedoelen geformuleerd. Ruim 20% van de fondsen probeert actief bij te dragen aan oplossingen tegen klimaatverandering.

Bron: VBDO / Pensioenfederatie

5. Onderzoek WAP: dierenwelzijn en pensioenen

Opinieonderzoek door I&O Research in opdracht van World Animal Protection (WAP) geeft aan dat meer dan de helft van de Nederlanders bereid is pensioen in te leveren om dierenwelzijn te bevorderen. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep van 1619 werkenden en gepensioneerden. Van de respondenten heeft 54% aangegeven dat zij zeker of waarschijnlijk 10 euro per maand willen inleveren als dit betekent dat het pensioenfonds niet belegt in bedrijven die gebruikmaken van plofkippen of kooivarkens. Ten aanzien van de tabaksindustrie is dit percentage 42% en ten aanzien van fossiele brandstoffen 28% van de respondenten.

Vorige maand publiceerde World Animal Protection samen met Eerlijk Pensioenlabel een onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat op het gebied van dierenwelzijn nog veel winst te behalen is. Jaarlijks investeren de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen samen 3,4 miljard euro in 22 bedrijven met hoge dierenwelzijnsrisico’s.

In een reactie laat de Pensioenfederatie weten dat verantwoord beleggingsbeleid niet ten koste hoeft te gaan van het pensioenresultaat. De pensioenfondsen maken zelf de keuzes welke thema’s zij opnemen in hun verantwoord beleggingsbeleid. De Pensioenfederatie benadrukt dat bijna 80 pensioenfondsen het IMVB-convenant hebben ondertekend en zich daarmee hebben gecommitteerd aan de afspraken uit het convenant. Een van die afspraken is het inrichten van themagericht beleid dat voortkomt uit due diligence of uit de voorkeuren van deelnemers.

Bron: WAP / Pensioenfederatie / Trouw

6. Verpleegkundigen na 45 jaar werken met pensioen

Recht op pensioen na 45 jaar werken wordt voor het eerst in een cao in Nederland opgenomen. Vakbonden en werkgevers in de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) zijn op 10 oktober jl. tot een akkoord gekomen voor de gehele sector. De cao dient nog wel aan de achterban voorgelegd te worden voor akkoord.

Het met pensioen gaan na 45 jaar werken is onafhankelijk van de AOW-leeftijd. Het is daarom wel van belang dat de zogenaamde ‘boete’ die werkgevers nu krijgen als de werknemers voor de AOW-leeftijd stoppen met werken, verdwijnt. Deze afspraak is reeds opgenomen in het pensioenakkoord.

Bron: FD / Trouw / Telegraaf / FNV

7. Nieuwe voorzitter AFM: Laura van Geest

Per 1 februari 2020 zal Laura van Geest aantreden als bestuursvoorzitter bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit maakte minister Hoekstra van Financiën op vrijdag 11 oktober jl. bekend. Laura van Geest is bij Koninklijk besluit van 10 oktober jl. benoemd voor vier jaar. Hiermee volgt zij Merel Vroonhoven op die per 1 september de AFM verliet.

Laura van Geest is sinds 2013 werkzaam als directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Hiervoor was zij werkzaam in diverse functies bij het ministerie van Financiën.

Bron: AFM / Rijksoverheid

8. Beantwoording Kamervragen leeftijdsontslag in het licht van pensioenakkoord

Minister Koolmees en minister Ollongren hebben de vragen van Tweede Kamerleden Van der Linde en Middendorp (beiden VVD) over leeftijdsontslag in het licht van het pensioenakkoord beantwoord.

Bron: Rijksoverheid


Bijeenkomsten, seminars

Datum Bijeenkomst
11 november 2019 DNB voorlichting toetsingen
14 november 2019 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
28 november 2019 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
10 december 2019 Pensioenfederatie: ALV en Themabijeenkomst
15 januari 2020 Montae: Educatiesessie ken uw deelnemer
13 februari 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
24 maart 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
7 april 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
16 juni 2020 Pensioenfederatie: ALV en Themabijeenkomst
8 september 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
24 september 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
6 oktober 2020 Pensioenfederatie: Jaarcongres
12 november 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
30 november 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
3 december 2020 Pensioenfederatie: ALV en Themabijeenkomst

Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling)

Wetsvoorstel/

Besluit

Inhoudelijk Status
Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding 2021 (35287) Het wetsvoorstel regelt dat bij scheidingen vanaf 2021 conversie als standaard geldt. Met conversie krijgen ex-partners automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander. Wetsvoorstel is op 16 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

Op 30 oktober 2019 wordt de inbrengdatum voor het verslag vastgesteld.

Tijdens de procedurevergadering op 15 oktober 2019 zal de Kamer worden geïnformeerd over de termijn waarbinnen de lagere regelgeving voortvloeiende uit het wetsvoorstel naar de Kamer wordt gezonden.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021.

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 (35275) Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van SZW te wijzigen. De nota van wijziging bij het wetsvoorstel bevat een beperkt aantal wijzigingsvoorstellen voor artikel 63 van de Pensioenwet, nl:

 • Toestaan dat de mate van variatie van reeds ingegaan pensioen gewijzigd mag worden indien mensen na pensioeningang te maken krijgen met een (onverwachte) wijziging van de AOW-leeftijd.
 • Te regelen dat in gevallen waarin het pensioen reeds is ingegaan en gebruik is gemaakt van de verruiming van de bandbreedte 100:75 ter opvulling van het gemis aan AOW-uitkering, mag worden uitgegaan van de AOW-leeftijd die van toepassing was vóór de verlaging van de AOW-leeftijd.
Wetsvoorstel is op 5 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. In september 2019 zijn twee een nota’s van wijziging ingediend. Op 2 oktober jl. is het voorlopig nader verslag van de vaste Kamercommissie voor SZW gepubliceerd. Dit verslag moet nog worden vastgesteld. Op 17 oktober staat een procedurevergadering gepland.

Beoogde datum inwerkingtreding: varieert per onderdeel. Voor de wijzigingen in de Pensioenwet is dit nog nader te bepalen.

 

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (34491)

Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over:

 • de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen,
 • de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en
 • de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
 • ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.
Wetsvoorstel is op 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 december 2018 is de Inbreng nader verslag (wetsvoorstel) aangeleverd. Op 8 november 2018 en 15 februari 2019 is een nota van wijziging ingediend.

Op 20 mei 2019 heeft de minister van Rechts-bescherming gereageerd op een aantal commentaren op het wetsvoorstel ten behoeve van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

Plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voorzien op 4 november 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding: nog nader te bepalen.

Wetsvoorstel Digitale Overheid (34972) Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur. Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer.

De planning van inwerkingtreding van het wetsvoorstel was aanvankelijk 1 januari 2019 en is vervolgens uitgesteld naar 1 juli 2019. Dit is niet gehaald.

Op 5 september 2019 heeft de procedurevergadering van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken plaatsgevonden. De plenaire behandeling is voorzien in week 48.

Naar verwachting is de datum inwerkingtreding 1 januari 2020.

Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers (35074-65) Het ontwerpbesluit hoort bij de Wet Arbeidsmarkt in balans. Hierin staan de voorwaarden waaraan de pensioenregeling moet voldoen indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de inlener.

Tot 16 maart 2019 was het mogelijk te reageren op consultatie van het ontwerpbesluit. O.a. de Pensioenfederatie en VNO-NCW hebben hiervan gebruikt gemaakt.

 

 

Ingediend bij de Tweede Kamer op 6 juni 2019.

Op 27 juni 2019 heeft minister Koolmees de vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW beantwoord.

Plenaire behandeling is voorzien in het Algemeen Overleg Pensioen-onderwerpen op 16 oktober 2019.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021.

Initiatiefwetsvoorstel advies-recht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan organen bij pensioenfondsen (35101) Dit wetsvoorstel regelt dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen:

 • Een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds; en
 • een adviesrecht krijgen op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Ingediend op 3 december 2018 door D66 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer-commissie SZW neemt dit wetsvoorstel in behandeling na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Voorstel machtigingswet oprichting Invest-NL (35123) Dit voorstel regelt de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL N.V.

Invest-NL heeft als kerntaken:

 • Het ondersteunen van ondernemingen bij risicovolle activiteiten op het gebied van grote transitieopgaven; en
 • Het helpen doorgroeien van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen door middel van ontwikkelingsdiensten en financiering.

Invest-NL is specifiek bedoeld voor de financiering van ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarmee bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieopgaven.

Ingediend op 18 januari 2019 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 21 mei 2019 aangenomen.

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de procedure besproken. De Eerste Kamer-commissie heeft besloten om een voorbereidend onderzoek te houden op 25 juni 2019.

Op 2 juli 2019 heeft de Eerste Kamercommissie het voorlopig verslag uitgebracht.

Op 30 augustus 2019 is de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd door de minister van Economische zaken en Klimaat én de minister van Financiën.

De inbreng voor het nader voorlopig verslag door de Eerste Kamercommissie heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2019. Dit verslag is op 7 oktober jl. vastgesteld. De nadere memorie van antwoord van de minister is op 7 oktober 2019 ingediend. Op 15 oktober 2019 wordt de nadere procedure besproken.

Voorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennoot-schappen en andere juridische entiteiten (35179) De vierde EU anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechtspersoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het UBO-register.

In het Implementatiebesluit worden de volgende zaken geregeld:

 • Welke documenten gelden als onderbouwing van het economisch belang van een UBO;
 • Wie de bevoegde autoriteiten zijn;
 • Een afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden.

Het Implementatiebesluit UBO-register is op 20 mei 2019 voor internetconsultatie aangeboden. De consultatie is op 1 juli 2019 gesloten. De Pensioenfederatie geeft in haar reactie op de consultatie aan dat het niet wenselijk is dat pensioenfondsen onder de registratieverplichting van het UBO-register vallen.

Ingediend op 4 april 2019 bij de Tweede Kamer.

Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020 zijn gerealiseerd.

Op 22 mei 2019 heeft op initiatief van de vaste Kamercommissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden.

Op 29 mei 2019 heeft de vaste commissie voor Financiën het wetsvoorstel besproken.

Op 4 oktober 2019 heeft minister Hoekstra de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer gezonden.

Op 16 oktober 2019 vindt er een procedurevergadering plaats.

Ontwerpbesluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

 

Dit voorstel betreft het advies van de Commissie Parameters. Het kabinet heeft in een Kamerbrief aangegeven het advies van de Raad van State over te nemen.

De Eerste Kamer heeft in het kader van de voorhangprocedure op 9 juli jl. diverse vragen gesteld over het ontwerpbesluit.

Minister Koolmees heeft deze vragen in zijn brief van 9 september 2019 beantwoord.

Nadat de voorhangprocedure over het ontwerpbesluit is afgerond wordt het ontwerpbesluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


Overige pensioenonderwerpen / aangekondigde wet- en regelgeving

Thema Stand van zaken/planning
Mogelijkheid van opname bedrag ineens op pensioeningangsdatum Wetsvoorstel wordt medio 2020 verwacht.
Onderzoek naar verschillen in pensioenopbouw tussen werknemers die werken met loondispensatie en werknemers voor wie de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt Gestart in 2017. SZW heeft op 25 april 2018 aanvullende informatie verschaft aan de Tweede Kamer over (cao-)lonen van mensen die werken met loonkostensubsidie en over de gevolgen voor de opbouw van aanvullend pensioen. Op dit moment is geen nadere informatie beschikbaar.
Evaluatie Wet Pensioencommunicatie De uitkomsten worden verwacht in het derde kwartaal van 2019.
Evaluatie Wet verbeterde premieregeling Deze staat gepland voor het derde kwartaal van 2019.
Evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd De uitkomsten werden verwacht in het vierde kwartaal van 2018. Dit is niet haalbaar gebleken. Wanneer de uitkomsten wel beschikbaar zijn is niet bekend.
Aanpassing Beleidsregel Geschiktheid 2012 De AFM en DNB hebben de wijzigingen in de Beleidsregel geschiktheid 2012 voor consultatie gepubliceerd. De consultatie heeft tot 1 september 2019 gelopen. De aangepaste Beleidsregel wordt naar verwachting eind 2019 gepubliceerd en is vanaf dat moment van kracht. De aanpassingen vloeien voort uit aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving.
Nieuwe Leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) DNB heeft de nieuwe Leidraad ter consultatie aangeboden. De consultatie heeft tot 16 september 2019 gelopen. Pensioenfondsen vallen niet onder de Wwft. Wel is op pensioenfondsen de Sw van toepassing.
Dit artikel delen: