1. CBS-prognose levensverwachting 65-jarigen ook in 2025 67 jaar

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat op basis van de CBS-prognoses de AOW-leeftijd na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67 jaar blijft. Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Dit is een fractie hoger dan de prognose van 2018 (20,74 jaar) en komt neer op een verschil van een halve week.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. Het beoogde effect hiervan is dat de AOW-leeftijd langzamer zal stijgen dan de levensverwachting. Dit betekent concreet dat elk jaar levenswinst vertaald wordt in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. Dit wetsvoorstel ‘Temporisering verhoging AOW-leeftijd’ is op 5 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Minister Koolmees zal de Tweede Kamer voor het zomerreces van 2020 informeren over de voortgang.

Aangezien de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet worden vastgesteld gebeurt dit nog volgens de huidige wetgeving. Op basis van de huidige wetgeving komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar en drie maanden. Dit is gelijk aan de afspraak uit het pensioenakkoord, zodra deze een wettelijke grondslag heeft komt de AOW-leeftijd op basis daarvan ook uit op 67 jaar in 2025.

Bron: CBS en SZW

2. Geldwijzer Nabestaanden geeft inzicht in financiële gevolgen bij overlijden

Het Nibud, de SVB en de Pensioenfederatie hebben gezamenlijk een online tool ‘Geldwijzer Nabestaanden’ ontwikkeld die inzicht geeft in de financiële gevolgen van overlijden voor de nabestaanden.

In 2018 verloren 56.000 samenwonenden en gehuwden hun partner. Door het overlijden van een partner kan het inkomen van samenwonenden en gehuwden fors dalen door het wegvallen van het inkomen van de partner. Het hebben van een nabestaandenpensioen heeft een groot effect op het totale huishoudinkomen. Indien er geen sprake is van nabestaandenpensioen kan dit leiden tot een halvering van het inkomen.

Bron: Pensioenfederatie / SVB / NIBUD

3. Kamerbrief informeert over evaluatie IMVO-convenanten

Op 28 oktober jl. heeft minister Kaag in een Kamerbrief aangegeven dat de evaluatie van de convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) in november 2019 van start zal gaan. Het doel is dat de evaluatie vóór het zomerreces 2020 opgeleverd wordt. In de evaluatie worden de IMVO-convenanten in het algemeen geëvalueerd. Hierbij wordt niet elk convenant afzonderlijk bezien. Deze evaluatie is conform de afspraken gemaakt in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Na de evaluatie zal bezien worden of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Eind 2018 hebben 70 pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, vakbonden, ngo’s en de overheid zich verbonden aan een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant. Dit convenant maakt onderdeel uit van de IMVO-convenanten en helpt meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen.

Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken

4. Bestuurders van pensioenfondsen hogere beloning in 2018

Onderzoeksbureau TPRA heeft in een persbericht de belangrijkste conclusies gepubliceerd die volgen uit het jaarlijks onderzoek naar het beloningsbeleid van pensioenfondsen. In 2018 heeft de trend van stijgende bestuursbeloningen een vervolg gekregen. De pensioenfondsen hebben 11% meer betaald aan bestuurders dan in 2017. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben 2,4% meer ontvangen en de leden van de raad van toezicht een kleine 7% meer. De stijging van de beloningen voor bestuurders heeft voornamelijk plaatsgevonden bij de (grotere) ondernemingspensioenfondsen.

De beloningen voor bestuurders namens de werkgevers en de werknemers met een paritair bestuursmodel variëren tussen de € 3.000 en de € 90.000 per jaar. Gemiddeld gezien is dit nog ruim 13% onder de norm en laat dit een daling zien van 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Professionele externe en onafhankelijke bestuurders kennen een vergoeding variërend tussen € 10.000 en de € 51.000 per jaar. De grote verschillen in beloningen hebben onder meer te maken met de omvang van de pensioenfondsen en de uiteenlopende tijdsbestedingen van bestuurders.

De gemengde bestuursmodellen kennen een gemiddelde beloning van € 171.000 per jaar op basis van vijf dagen in de week. Het bedrag is ruim boven de norm van € 140.000 gehanteerd voor de grootste pensioenfondsen, maar ruim onder de € 189.000 (2018) volgend uit Wet normering topinkomens. De hoogte van de gemiddelde beloning is te verklaren door de uitvoerende verantwoordelijkheid die op de bestuurders rust.

Bron: PensioenPro / TPRA

5. ZZP’ers praten mee over de uitwerking van het pensioenakkoord

Onderdeel van het Pensioenakkoord betreft een verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Minister Koolmees heeft de Stichting van de Arbeid gevraagd begin volgend jaar met een voorstel te komen voor de invulling van deze verzekeringsplicht.

Het overleg over de verzekeringsplicht vindt plaats bij de werkgroep Sociale Zekerheid. De Stichting van de Arbeid vindt het belangrijk dat de zelfstandigenorganisaties die niet vertegenwoordigd zij in de werkgroep in de gelegenheid worden gesteld hun visie op de verzekeringsplicht ook kenbaar te maken.

Het aantal zzp’ers in Nederland betreft momenteel 1,1 miljoen op een beroepsbevolking van 9,2 miljoen. Minister Koolmees wil met de verzekeringsplicht voorkomen dat zzp’ers hun risico’s en kosten af kunnen wentelen op de samenleving.

Bron: FD / Stichting van de Arbeid

6. OESO-rapport: pensioenkloof tussen mannen en vrouwen krimpt niet in Nederland

Uit het jaarlijkse OESO-rapport ‘Pension Markets in Focus’ blijkt dat het verschil in pensioeninkomen tussen mannen en vrouwen in Nederland de afgelopen dertig jaar niet minder is geworden. Dit in tegenstelling tot andere landen.

Het was reeds bekend dat het verschil in Nederland groot is. Het OESO-rapport plaatst Nederland met 40% op een gedeelde derde plek, naast Japan en Oostenrijk. Hierbij merkt de organisatie echter wel op dat percentages kunnen verschillen per onderzoek vanwege het gebruik van verschillende bronnen van inkomensdata. In Nederland is sinds 1990 niet veel veranderd en schommelt de pensioenkloof al jaren rond de 40%. In veel andere landen is echter wel een neerwaartse trend te zien.

De pensioenkloof in Nederland hangt naar waarschijnlijkheid samen met het grote aandeel arbeidsgerelateerd pensioen. Aangezien de verschillen op de arbeidsmarkt in de afgelopen twintig jaar zijn afgenomen wordt er tevens een toekomstige verkleining van de pensioenkloof verwacht. Het pensioenvermogen van mannen en vrouwen onder de 64 jaar in Nederland laten een pensioenkloof van slechts 25% zien. In deze vergelijking met pensioenvermogen onder de 64 jaar staat Nederland op de dertiende plek.

Een factor die vrouwen nog tegenhoudt is de lagere participatie in de tweede pijler, namelijk 76% voor mannen en 66% voor vrouwen. Een verklaring die de OESO noemt is dat in de sectoren waar veel vrouwen werken, de dekking van de tweede pijler minder is. Tevens wijst de OESO erop dat er in de tweede pijler soms een minimaal inkomen geldt. Vrouwen hebben hier ,door een gemiddeld lager inkomen dan mannen, meer last van.

Bron: OECD / PensioenPro


Bijeenkomsten, seminars 

Datum Bijeenkomst
11 november 2019 DNB voorlichting toetsingen
14 november 2019 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
28 november 2019 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
10 december 2019 Pensioenfederatie: ALV en Themabijeenkomst
15 januari 2020 Montae: Educatiesessie ken uw deelnemer
13 februari 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
24 maart 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
7 april 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
16 juni 2020 Pensioenfederatie: ALV en Themabijeenkomst
8 september 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
24 september 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
6 oktober 2020 Pensioenfederatie: Jaarcongres
12 november 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
30 november 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
3 december 2020 Pensioenfederatie: ALV en Themabijeenkomst

Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling)

Wetsvoorstel / Besluit Inhoudelijk Status
Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding 2021 (35287) Het wetsvoorstel regelt dat bij scheidingen vanaf 2021 conversie als standaard geldt. Met conversie krijgen ex-partners automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander. Wetsvoorstel is op 16 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

In de procedurevergadering van 1 oktober 2019 heeft de vaste Kamercommissie de minister van SZW verzocht om na te gaan wanneer de nog te ontvangen lagere regelgeving voortvloeiende uit het wetsvoorstel aan de Kamer zal worden aangeboden.

Volgens de besluitenlijst van de procedurevergadering van 17 oktober 2019 streeft minister Koolmees ernaar om de internetconsultatie van de concept lagere regelgeving medio november 2019 open te stellen.

De inbrengdatum voor het verslag van de vaste Kamercommissie is tot nader orde uitgesteld in verband met nog te ontvangen lagere regelgeving.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021.

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 (35275) Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van SZW te wijzigen. Het gaat onder meer om het doorvoeren van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd.

De nota van wijziging bij het wetsvoorstel bevat een beperkt aantal wijzigingsvoorstellen voor artikel 63 van de Pensioenwet, nl:

  • Toestaan dat de mate van variatie van reeds ingegaan pensioen gewijzigd mag worden indien mensen na pensioeningang te maken krijgen met een (onverwachte) wijziging van de AOW-leeftijd.
  • Te regelen dat in gevallen waarin het pensioen reeds is ingegaan en gebruik is gemaakt van de verruiming van de bandbreedte 100:75 ter opvulling van het gemis aan AOW-uitkering, mag worden uitgegaan van de AOW-leeftijd die van toepassing was vóór de verlaging van de AOW-leeftijd.
Wetsvoorstel is op 5 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. In september 2019 zijn twee Nota’s van wijziging ingediend. Op 2 oktober 2019 is het voorlopig nader verslag van de vaste Kamercommissie voor SZW gepubliceerd. Dit verslag is inmiddels vastgesteld.

Op 17 oktober 2019 heeft de procedurevergadering plaatsgevonden.

Op 28 oktober 2019 heeft minister Koolmees de Nota naar aanleiding van het verslag aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij heeft de Tweede kamer verzocht om spoedige behandeling van het wetsvoorstel.

Beoogde datum inwerkingtreding: varieert per onderdeel. Voor de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd is dit 1 januari 2020. Voor de wijzigingen in de Pensioenwet is dit nog nader te bepalen.

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (34491) Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over:
· de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen,
· de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en
· de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
· Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.
Wetsvoorstel is op 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 december 2018 is de Inbreng nader verslag (wetsvoorstel) aangeleverd. Op 8 november 2018 en 15 februari 2019 is een Nota van wijziging ingediend.

Op 20 mei 2019 heeft de minister van Rechts-bescherming gereageerd op een aantal commentaren op het wetsvoorstel ten behoeve van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voorzien in week 47.

Beoogde datum inwerkingtreding: nog nader te bepalen.

Wetsvoorstel Digitale Overheid (34972) Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur. Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 december 2018 is een nota van wijziging ingediend.

De planning van inwerkingtreding van het wetsvoorstel was aanvankelijk 1 januari 2019 en is vervolgens uitgesteld naar 1 juli 2019. Dit is niet gehaald.

Op 5 september 2019 heeft de procedurevergadering van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken plaatsgevonden.

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voorzien in week 48.

Op 21 oktober 2019 is een nota van wijziging ingediend. Deze nota regelt onder meer dat burgers ook een privaat middel dat voldoet aan nader te bepalen eisen, als inlogmiddel kunnen gebruiken. De eisen hiervoor worden nog bij lagere regelgeving vastgesteld.

Naar verwachting is de datum inwerkingtreding 1 januari 2020.

Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payroll-werknemers (35074-65) Het ontwerpbesluit hoort bij de Wet

Arbeidsmarkt in balans. Hierin staan de voorwaarden waaraan de pensioenregeling moet voldoen indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de inlener.

Tot 16 maart 2019 was het mogelijk te reageren op consultatie van het ontwerpbesluit. O.a. de Pensioenfederatie en VNO-NCW hebben hiervan gebruikt gemaakt.

Ingediend bij de Tweede Kamer op 6 juni 2019.

Op 27 juni 2019 heeft minister Koolmees de vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW beantwoord.

Op 28 juni 2019 is het verslag van de vaste Kamercommissie voor SZW vastgesteld.

Op 5 september 2019 heeft de vaste Kamercommissie overleg gevoerd met de staatssecretaris van SZW.

Het verslag van dit overleg is vastgesteld op 26 september 2019. Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021.

Initiatiefwets-voorstel advies-recht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeurings-recht voor uitsluitingenbeleid aan organen bij pensioenfondsen (35101) Dit wetsvoorstel regelt dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen:
· een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en
· Een adviesrecht krijgen op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Ingediend op 3 december 2018 door D66 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer-commissie SZW neemt dit wetsvoorstel in behandeling na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Voorstel machtigingswet oprichting Invest-NL (35123) Dit voorstel regelt de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL N.V.

Invest-NL heeft als kerntaken:
· het ondersteunen van ondernemingen bij risicovolle activiteiten op het gebied van grote transitieopgaven en
· Het helpen doorgroeien van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen door middel van ontwikkelingsdiensten en financiering.

Invest-NL is specifiek bedoeld voor de financiering van ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarmee bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieopgaven.

Ingediend op 18 januari 2019 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 21 mei 2019 aangenomen.

De Eerste Kamer-commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 15 oktober 2019 het eindverslag uitgebracht.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is voorzien op 12 november 2019.

Voorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179) De vierde EU anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechtspersoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het UBO-register.

In het Implementatiebesluit worden de volgende zaken geregeld:
·        welke documenten gelden als onderbouwing van het economisch belang van een UBO;
·        wie de bevoegde autoriteiten zijn;
·        een afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden.

Het Implementatiebesluit UBO-register is op 20 mei 2019 voor internetconsultatie aangeboden. De consultatie is op 1 juli 2019 gesloten. De Pensioenfederatie geeft in haar reactie op de consultatie aan dat het niet wenselijk is dat pensioenfondsen onder de registratieverplichting van het UBO-register vallen.

 

Ingediend op 4 april 2019 bij de Tweede Kamer.

Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020 zijn gerealiseerd.

Op 22 mei 2019 heeft op initiatief van de vaste Kamercommissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden.

Op 29 mei 2019 heeft de vaste commissie voor Financiën het wetsvoorstel besproken.

Op 4 oktober 2019 heeft minister Hoekstra de Nota van wijziging en de Nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer gezonden.

In de procedurevergadering van 16 oktober 2019 heeft de vaste Kamercommissie besloten het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer vindt 6 november 2019 plaats.

Ontwerpbesluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

 

Dit voorstel betreft het advies van de Commissie Parameters. Het kabinet heeft in een Kamerbrief aangegeven het advies van de Raad van State over te nemen.

De Eerste Kamer heeft in het kader van de voorhangprocedure op 9 juli 2019 diverse vragen gesteld over het ontwerpbesluit.

Minister Koolmees heeft deze vragen in zijn brief van 9 september 2019 beantwoord.

Nadat de voorhangprocedure over het ontwerpbesluit is afgerond wordt het ontwerpbesluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Op dit moment is het advies van de Raad van State nog aanhangig en is hierover geen nader bericht te melden.


Overige pensioenonderwerpen / aangekondigde wet- en regelgeving

Thema Stand van zaken/planning
Mogelijkheid van opname bedrag ineens op pensioeningangsdatum Wetsvoorstel wordt medio 2020 verwacht.
Onderzoek naar verschillen in pensioenopbouw tussen werknemers die werken met loondispensatie en werknemers voor wie de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt Gestart in 2017. SZW heeft op 25 april 2018 aanvullende informatie verschaft aan de Tweede Kamer over (cao-)lonen van mensen die werken met loonkostensubsidie en over de gevolgen voor de opbouw van aanvullend pensioen. Op dit moment is geen nadere informatie beschikbaar.
Evaluatie Wet Pensioencommunicatie De uitkomsten van de evaluatie werden aanvankelijk verwacht in het derde kwartaal van 2019. Op dit moment is niet duidelijk wanneer deze verschijnen.
Evaluatie Wet verbeterde premieregeling Deze evaluatie stond aanvankelijk gepland voor het derde kwartaal van 2019. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de evaluatie afgerond is.
Evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd De uitkomsten werden verwacht in het vierde kwartaal van 2018. Dit is niet haalbaar gebleken. Wanneer de uitkomsten wel beschikbaar zijn is niet bekend.
Aanpassing Beleidsregel Geschiktheid 2012 De AFM en DNB hebben de wijzigingen in de Beleidsregel geschiktheid 2012 voor consultatie gepubliceerd. De consultatie heeft tot 1 september 2019 gelopen. De aangepaste Beleidsregel wordt naar verwachting eind 2019 gepubliceerd en is vanaf dat moment van kracht. De aanpassingen vloeien voort uit aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving.
Nieuwe Leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) DNB heeft de nieuwe Leidraad ter consultatie aangeboden. De consultatie heeft tot 16 september 2019 gelopen. Pensioenfondsen vallen niet onder de Wwft. Wel is op pensioenfondsen de Sw van toepassing.
Dit artikel delen: