Actualiteiten periode 5 november tot en met 11 november 2019

1. Steeds meer pensioenfondsen moeten stoppen met waardeoverdracht

Het aantal pensioenfondsen dat individuele waardeoverdrachten tijdelijk heeft gestaakt, is dit jaar gestegen van 17 naar 46. Zij mogen hier niet langer aan meewerken, vanwege een beleidsdekkingsgraad van onder de 100%. Dit blijkt uit cijfers van DNB, gebaseerd op het aantal pensioenfondsen dat op 31 december 2018 en op 30 september 2019 een beleidsdekkingsgraad van minder dan 100% had.

Voor individuele waardeoverdracht geldt dat zowel het nieuwe als het oude fonds een beleidsdekking van 100% of meer moet hebben. Het direct opschorten van waardeoverdracht bij een beleidsdekkingsgraad van onder de 100% is een wettelijke eis die geldt voor alle pensioenfondsen. Van de grootste tien pensioenfondsen, gemeten naar aantal deelnemers, werken momenteel ABP, PFZW, PMT, BPL en PME niet mee aan individuele waardeoverdrachten.

Bron: DNB

 2. Nulmeting monitoringscommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen: eigen beleid pensioenfondsen toepassing ESG beleid ontbreekt

In het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Convenant hebben deelnemende pensioenfondsen, de overheid, vakbonden en NGO’s afspraken gemaakt over het verankeren van de OESO-richtlijnen en United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Om de verankering van de OESO richtlijnen en UNGP’s te toetsen hebben de deelnemende pensioenfondsen en overige betrokken partijen een nulmeting ingevuld. Een onafhankelijke monitoringcommissie zal na de nulmeting jaarlijks de voortgang monitoren die de partijen boeken met de uitvoering van de afgesproken activiteiten.

Uit de nulmeting blijkt volgens de monitoringscommissie:

 • Dat de meeste deelnemende pensioenfondsen een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid hebben.
 • Tevens ziet de monitoringscommissie dat er nog significante verschillen tussen pensioenfondsen bestaan in de mate van volledigheid en concretisering.
 • De commissie stelt verder dat bij deelnemende pensioenfondsen beleid ontbreekt dat beschrijft hoe het pensioenfonds omgaat met de toepassing van haar eigen ESG-beleid in uitbestedingsrelaties. Zo wordt geconstateerd dat sinds de ondertekening van het lMvB-convenant nog weinig gedaan is om risico’s op het gebied van arbeids- en mensenrechten op te sporen in hun beleggingsportefeuille. Idealiter stellen pensioenfondsen beleid op en geven de uitvoerders de opdracht dit uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen. Nu wordt vaak verwezen naar (generieke) bestaande beleid van een uitvoerder.
 • De monitoringscommissie constateert dat de interpretatie van bepalende termen en definities in het Convenant nog uiteen loopt. Er is begripsverwarring over bijvoorbeeld de betekenis van cruciale termen als ‘langetermijnwaardecreatie en due diligence’. Die begrippen zijn essentieel bij de invoering van de OESO-richtlijnen. De OESO schrijft voor hoe dit due diligence proces moet verlopen. Dat wijkt af van de gangbare werkwijze die pensioenfondsen toepassen bijvoorbeeld bij uitbesteding

Meer info over de nulmeting kunt u hier vinden.

Bron: SER/ IMVO convenanten

3. Beantwoording Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijvend lage rente

Naar aanleiding van Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA) heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken aangegeven dat het Centraal Plan Bureau op dit moment nadere doorrekeningen maakt van de beide contracten die zijn voorgesteld in het pensioenakkoord. De minister merkt daarbij op dat voor het uiteindelijke pensioenresultaat niet alleen de jaarlijkse nominale opbouwpercentages van belang zijn, maar ook de mate van indexatie/korting die jaarlijks kan worden toegekend.

Volgens de minister zal door de eis van kostendekkende inkoop de opbouw in het nieuwe contract naar verwachting lager worden. Maar doordat de kostprijs de nominale opbouw dekt ontstaat er naar verwachting ook meer overrendement. Dit verwachte overrendement komt ten goede aan een hoger pensioenresultaat.

Bron: Rijksoverheid.nl

4. Duitse coalitie houdt stand door pensioenakkoord

Na maanden strijd en onderhandelen is het Duitse kabinet eruit: er komt een pensioenakkoord. Daarmee is een crisis binnen de coalitie afgewend. In het akkoord wordt geregeld dat er een basispensioen komt voor mensen die 35 jaar hebben gewerkt met een laag inkomen. In Duitsland is er geen AOW zoals in Nederland. Duitsers betalen in hun werkzame leven voor hun eigen pensioen, zonder dat de overheid daar geld bij legt. Met de nieuwe regeling, die volgend jaar ingaat, krijgen zo’n 1,5 miljoen mensen die al met pensioen zijn er geld bij.

Bron: NOS.nl

5. Onderzoek EIB: AOW na 45 dienstjaren kost netto € 8,6 miljard

Als de AOW ingaat na 45 gewerkte jaren voor alle werknemers in Nederland vraagt dit jaarlijks een extra pensioenuitgave van ruim € 13 miljard. De besparingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betreffen ongeveer € 4,8 miljard. Hiermee bedragen de netto uitgaven op jaarbasis ongeveer € 8,6 miljard. Dat heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) becijferd in onderzoek naar een flexibelere AOW.

Uit het rapport ‘Pensioenleeftijd in de bouw en infra’ van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat mensen in zware beroepen of met een arbeidsverleden van 45 jaar, eerder met pensioen kunnen. Volgens het EIB is het uitvoerbaar wat betreft kosten en zijn daarnaast de benodigde vaststellingen van definities zoals een zwaar beroep of de controle op het arbeidsverleden volgens het EIB mogelijk. De kosten voor AOW na 45 dienstjaren voor werknemers met een zwaar beroep bedragen € 690 miljoen per jaar. Voor alleen uitvoerend personeel op de bouwplaats zijn de kosten jaarlijks €100 miljoen.

Bron: EIB

6. Onderzoek FD: “Toprendementen voor pensioenfondsen, maar euforie blijft uit”

Pensioenfondsen koersen dit jaar af op één van de beste beleggingsjaren sinds de financiële crisis, blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad (FD) naar de rendementen van de 100 grootste fondsen. Maar dat levert gemengde gevoelens op bij pensioenfondsenbestuurders.

De honderd grootste pensioenfondsen boekten volgens onderzoek van het FD over de afgelopen vijf jaar een beleggingsrendement van 6,9% en over de afgelopen tien jaar van 8,0%. Na het magere 2018 — de meeste pensioenfondsen leden verlies, of hielden ternauwernood de voeten droog — belooft 2019 zelfs een uitstekend beleggingsjaar te worden.

Dit jaar stonden de grootste vijf pensioenfondsen van Nederland na drie kwartalen op rendementen van tussen de 15,1% en 19,1%. Die rendementen zijn voor een flink deel te danken aan de al jaren dalende rente. Obligaties stijgen bij rentedalingen in waarde, net als de renteswaps — derivaten — die fondsen afsluiten om zich in te dekken tegen lage rentes. In 2018 bewoog de rente nauwelijks en daalden aandelen, waardoor er verlies geleden werd. Dit jaar is de rente in de zomer sterk gedaald én stegen de beurzen.

Bron: FD.nl

7. DNB onderneemt actie tegen onjuiste data in pensioenstatistieken

DNB gaat pensioenfondsen per brief extra wijzen op het belang van een correcte rapportage van toezichtdata aan de toezichthouder. Dit gebeurt naar aanleiding van vragen van PensioenPro over rapportagefouten door pensioenfondsen.

Bron: DNB

8. Pensioen3Daagse dit jaar in teken van nabestaandenpensioen

Op 5, 6 en 7 november 2019 vond op initiatief van het platform Wijzer in geldzaken de negende editie van de Pensioen3Daagse plaats. Wijzer in geldzaken en partners zetten zich in om Nederlanders te motiveren zich te verdiepen in hun pensioen en hier zo nodig voor in actie te komen. Het doel van de Pensioen3daagse is om verantwoord financieel gedrag en financiële veerkracht op latere leeftijd te bevorderen. Het thema van 2019 was ‘Zorg voor elkaar’ en ging over nabestaandenpensioen.

Zowel Wijzer in geldzaken als de Pensioenfederatie hebben een tool ontwikkeld waarmee Nederlanders inzicht krijgen in hun pensioen. Met de tool ‘Dit kun jij doen voor jouw pensioen’ van Wijzer in geldzaken kunnen mensen een inschatting maken van hun financiële situatie op latere leeftijd. De Pensioenfederatie, Nibud en SVB hebben de “Geldwijzer nabestaanden” ontwikkeld. Hiermee kan iemand eenvoudig zien welke inkomensregelingen gelden na een overlijden.

Info: Pensioenfederatie


Bijeenkomsten, seminars

Datum Bijeenkomst
11 november 2019 DNB voorlichting toetsingen
14 november 2019 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
28 november 2019 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
10 december 2019 Pensioenfederatie: ALV en Themabijeenkomst
15 januari 2020 Montae educatiesessie: “Ken uw deelnemer”
13 februari 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
24 maart 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
7 april 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
16 juni 2020 Pensioenfederatie: ALV en Themabijeenkomst
8 september 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
24 september 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
6 oktober 2020 Pensioenfederatie: Jaarcongres
12 november 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst
30 november 2020 Pensioenfederatie: Themabijeenkomst Verantwoordingsorgaan
3 december 2020 Pensioenfederatie: ALV en Themabijeenkomst

Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling)

Wetsvoorstel/Besluit Inhoudelijk Status
Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding 2021 (35287) Het wetsvoorstel regelt dat bij scheidingen vanaf 2021 conversie als standaard geldt. Met conversie krijgen ex-partners automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander. Wetsvoorstel is op 16 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

In de procedurevergadering van 1 oktober 2019 heeft de vaste Kamercommissie de minister van SZW verzocht om na te gaan wanneer de nog te ontvangen lagere regelgeving voortvloeiende uit het wetsvoorstel aan de Kamer zal worden aangeboden.

Volgens de besluitenlijst van de procedure- vergadering van 17 oktober 2019 streeft minister Koolmees ernaar om de internetconsultatie van de concept lagere regelgeving medio november 2019 open te stellen.

De inbrengdatum voor het verslag van de vaste Kamercommissie is tot nader orde uitgesteld in verband met nog te ontvangen lagere regelgeving.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021.

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 (35275) Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van SZW te wijzigen. Het gaat onder meer om het doorvoeren van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd.

De nota van wijziging bij het wetsvoorstel bevat een beperkt aantal wijzigingsvoorstellen voor artikel 63 van de Pensioenwet, nl:

 • toestaan dat de mate van variatie van reeds ingegaan pensioen gewijzigd mag worden indien mensen na pensioeningang te maken krijgen met een (onverwachte) wijziging van de AOW-leeftijd.
 • Te regelen dat in gevallen waarin het pensioen reeds is ingegaan en gebruik is gemaakt van de verruiming van de bandbreedte 100:75 ter opvulling van het gemis aan AOW-uitkering, mag worden uitgegaan van de AOW-leeftijd die van toepassing was vóór de verlaging van de AOW-leeftijd.
Wetsvoorstel is op 5 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. In september 2019 zijn twee Nota’s van wijziging ingediend. Op 2 oktober 2019 is het voorlopig nader verslag van de vaste Kamercommissie voor SZW gepubliceerd. Dit verslag is inmiddels vastgesteld.

Op 17 oktober 2019 heeft de procedurevergadering plaatsgevonden.

Op 28 oktober 2019 heeft minister Koolmees de Nota naar aanleiding van het verslag aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij heeft de Tweede kamer verzocht om spoedige behandeling van het wetsvoorstel.

Beoogde datum inwerkingtreding: varieert per onderdeel. Voor de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd is dit 1 januari 2020. Voor de wijzigingen in de Pensioenwet is dit nog nader te bepalen.

Op 14 november 2019 staan een aantal hamerstukken plenair ter behandeling in de tweede kamer op de rol.

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (34491) Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over:

 • de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen,
 • de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en
 • de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
 • Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.
Wetsvoorstel is op 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 december 2018 is de Inbreng nader verslag (wetsvoorstel) aangeleverd. Op 8 november 2018 en 15 februari 2019 is een Nota van wijziging ingediend.

Op 20 mei 2019 heeft de minister van Rechts-bescherming gereageerd op een aantal commentaren op het wetsvoorstel ten behoeve

van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voorzien in week 51.

Beoogde datum inwerkingtreding: nog nader te bepalen.

Wetsvoorstel Digitale Overheid (34972) Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur. Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 december 2018 is een nota van wijziging ingediend.

De planning van inwerkingtreding van het wetsvoorstel was aanvankelijk 1 januari 2019 en is vervolgens uitgesteld naar 1 juli 2019. Dit is niet gehaald.

Op 5 september 2019 heeft de procedurevergadering van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken plaatsgevonden.

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voorzien in week 48.

Op 21 oktober 2019 is een nota van wijziging ingediend. Deze nota regelt onder meer dat burgers ook een privaat middel dat voldoet aan nader te bepalen eisen, als inlogmiddel kunnen gebruiken. De eisen hiervoor worden nog bij lagere regelgeving vastgesteld.

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voorzien in week 48.

Naar verwachting is de datum inwerkingtreding 1 januari 2020.

Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payroll werknemers (35074-65) Het ontwerpbesluit hoort bij de Wet Arbeidsmarkt in balans. Hierin staan de voorwaarden waaraan de pensioenregeling moet voldoen indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de inlener.

Tot 16 maart 2019 was het mogelijk te reageren op consultatie van het ontwerpbesluit. O.a. de Pensioenfederatie en VNO-NCW hebben hiervan gebruikt gemaakt.

Ingediend bij de Tweede Kamer op 6 juni 2019.

Op 27 juni 2019 heeft minister Koolmees de vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW beantwoord.

Op 28 juni 2019 is het verslag van de vaste Kamercommissie voor SZW vastgesteld.

Op 5 september 2019 heeft de vaste Kamercommissie overleg gevoerd met de staatssecretaris van SZW. Het verslag van dit overleg is vastgesteld op 26 september 2019. Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021.

Initiatiefwetsvoorstel adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan organen bij pensioenfondsen (35101) Dit wetsvoorstel regelt dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen:

 • een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en
 • een adviesrecht krijgen op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Ingediend op 3 december 2018 door D66 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer-commissie SZW neemt dit wetsvoorstel in behandeling na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Voorstel machtigingswet oprichting Invest-NL (35123) Dit voorstel regelt de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL N.V.

Invest-NL heeft als kerntaken:

 • het ondersteunen van ondernemingen bij risicovolle activiteiten op het gebied van grote transitieopgaven en
 • het helpen doorgroeien van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen door middel van ontwikkelingsdiensten en financiering.

Invest-NL is specifiek bedoeld voor de financiering van ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarmee bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieopgaven.

Ingediend op 18 januari 2019 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 21 mei 2019 aangenomen.

De Eerste Kamer-commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 15 oktober 2019 het eindverslag uitgebracht.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is voorzien op 12 november 2019.

Voorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179) De vierde EU anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechtspersoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het UBO-register.

In het Implementatiebesluit worden de volgende zaken geregeld:

 • welke documenten gelden als onderbouwing van het economisch belang van een UBO;
 • wie de bevoegde autoriteiten zijn;
 • een afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden.

Het Implementatiebesluit UBO-register is op 20 mei 2019 voor internetconsultatie aangeboden. De consultatie is op 1 juli 2019 gesloten. De Pensioenfederatie geeft in haar reactie op de consultatie aan dat het niet wenselijk is dat pensioenfondsen onder de registratieverplichting van het UBO-register vallen.

Ingediend op 4 april 2019 bij de Tweede Kamer.

Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020 zijn gerealiseerd.

Op 22 mei 2019 heeft op initiatief van de vaste Kamercommissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden.

Op 29 mei 2019 heeft de vaste commissie voor Financiën het wetsvoorstel besproken.

Op 4 oktober 2019 heeft minister Hoekstra de Nota van wijziging en de Nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer gezonden.

In de procedurevergadering van 16 oktober 2019 heeft de vaste Kamercommissie besloten het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer staat gepland voor week 47 2019.

Ontwerpbesluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

 

Dit voorstel betreft het advies van de Commissie Parameters. Het kabinet heeft in een Kamerbrief aangegeven het advies van de Raad van State over te nemen.

De Eerste Kamer heeft in het kader van de voorhangprocedure op 9 juli 2019 diverse vragen gesteld over het ontwerpbesluit.

Minister Koolmees heeft deze vragen in zijn brief van 9 september 2019 beantwoord.

Nadat de voorhangprocedure over het ontwerpbesluit is afgerond wordt het ontwerpbesluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Op dit moment is het advies van de Raad van State nog aanhangig en is hierover geen nader bericht te melden.


Overige pensioenonderwerpen / aangekondigde wet- en regelgeving

Thema Stand van zaken/planning
Mogelijkheid van opname bedrag ineens op pensioeningangsdatum Wetsvoorstel wordt medio 2020 verwacht.
Onderzoek naar verschillen in pensioenopbouw tussen werknemers die werken met loondispensatie en werknemers voor wie de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt Gestart in 2017. SZW heeft op 25 april 2018 aanvullende informatie verschaft aan de Tweede Kamer over (cao-)lonen van mensen die werken met loonkostensubsidie en over de gevolgen voor de opbouw van aanvullend pensioen. Op dit moment is geen nadere informatie beschikbaar.
Evaluatie Wet Pensioencommunicatie De uitkomsten van de evaluatie werden aanvankelijk verwacht in het derde kwartaal van 2019. Op dit moment is niet duidelijk wanneer deze verschijnen.
Evaluatie Wet verbeterde premieregeling Deze evaluatie stond aanvankelijk gepland voor het derde kwartaal van 2019. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de evaluatie afgerond is.
Evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd De uitkomsten werden verwacht in het vierde kwartaal van 2018. Dit is niet haalbaar gebleken. Wanneer de uitkomsten wel beschikbaar zijn is niet bekend.
Aanpassing Beleidsregel Geschiktheid 2012 De AFM en DNB hebben de wijzigingen in de Beleidsregel geschiktheid 2012 voor consultatie gepubliceerd. De consultatie heeft tot 1 september 2019 gelopen. De aangepaste Beleidsregel wordt naar verwachting eind 2019 gepubliceerd en is vanaf dat moment van kracht. De aanpassingen vloeien voort uit aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving.
Nieuwe Leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) DNB heeft de nieuwe Leidraad ter consultatie aangeboden. De consultatie heeft tot 16 september 2019 gelopen. Pensioenfondsen vallen niet onder de Wwft. Wel is op pensioenfondsen de Sw van toepassing.
Dit artikel delen: