Pensioenadvies, wat betekent dat voor u als klant?

Vanaf 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht. Deze wet stelt eisen aan adviseurs op het terrein van vergunningsplicht, deskundigheid, vakbekwaamheid en zorgplicht. Uiteraard heeft Montae de vergunning voor het geven van pensioenadvies en hebben uw Montae-adviseurs de benodigde diploma’s. Omdat het Wft-proces een aantal vaste stappen kent in het doorlopen van een adviesproces, zult u in de praktijk merken dat wij hier aandacht aan besteden. Hoe ziet het proces eruit? En hoe kunnen we het – samen met u – zo efficiënt mogelijk inrichten? In dit artikel lichten wij dat toe.

Wanneer is er sprake van een Wft-advies?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft als toezichthouder op de naleving van Wft  leidraden ontwikkeld. Daarin is opgenomen: een advies valt onder de Wft als wij u als individuele werkgever een aanbeveling doen om een  specifiek  pensioenproduct af te nemen van een specifieke verzekeraar.

Welke fases heeft een Wft-proces?

In een adviestraject zijn verschillende fases te onderkennen, namelijk:

  • Inventarisatie
  • Analyse
  • Advies
  • Nazorg

Fase 1 Inventarisatie

Een goed advies sluit aan op uw specifieke wensen en de situatie van uw onderneming.

Een adviestraject begint vaak met een vraag die u als werkgever aan ons stelt. Op basis van uw vraag werken wij een voorstel uit, waarin wij ook ons Dienstverleningsdocument (DvD) bijsluiten. Hierin leest u wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Omdat elke adviseur een DvD heeft, kunt u de adviseurs met elkaar vergelijken. In het voorstel leggen wij ook uw klantvraag vast en doen wij een opgave van de te verwachten kosten. Bent u akkoord met ons voorstel? Dan gaan wij met en voor u aan de slag!

Wij beginnen met het in kaart brengen van uw specifieke situatie en informeren u over de mogelijkheden. Ook vragen wij veel informatie bij u op: over uw onderneming, jaarverslagen, werkzaamheden, personeelsbestand, de markt waarin u opereert, uw wensen, uw doelstellingen etc. Ook stellen we vast welke kennis en ervaring u heeft ten aanzien van pensioen en welke risico’s u wilt lopen. In fase 2 gaan we met deze informatie aan de slag.

Fase 2 Analyse

De verkregen informatie analyseren wij. Wij gaan bijvoorbeeld na of er een CAO of Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is waar u wellicht verplicht moet aan deelnemen. Voorkomen moet worden dat u met terugwerkende kracht alsnog moet deelnemen en hierdoor geconfronteerd wordt met aanzienlijke extra pensioenlasten.

Uit uw financiële situatie leiden wij af welke pensioenlasten u kunt dragen, nu en in de komende jaren. Een pensioenregeling regelt u immers voor vele jaren en moet passen bij de fase van uw bedrijf. Samen met u willen wij voorkomen dat de pensioenlasten leiden tot financiële problemen.

Aan de hand van de informatie, uw wensen en actuele pensioenwetgeving bepalen we welke pensioenregeling het beste bij uw situatie past. En wij vragen bij verschillende aanbieders offertes op. Dit kunnen  verzekeraars, PPI’s, bedrijfstakpensioenfondsen en algemene pensioenfondsen zijn. Van deze offertes maken wij een analyse, ook op basis van uw doelstellingen die we in fase 1 hebben vastgesteld.

Fase 3 Advies

Wij maken een rapportage waarin we ons advies onderbouwen. U krijgt een terugkoppeling van onze analyse met een vergelijking van de offertes van de aanbieders en een cijfermatige onderbouwing.

Deze rapportage bespreken wij met u zodat alles duidelijk is en u uw beslissing kunt nemen.

Als u wilt dat wij de contracten afsluiten met de aanbieder dan doen we dat. Wij kunnen controleren of uw pensioentoezegging door de aanbieder juist is verwoord in de juridische stukken. Of wellicht wilt u dat wij uw personeel informeren over de pensioenregeling of vragen van deelnemers beantwoorden.

Fase 4 Nazorg geven

Het adviestraject is nu klaar. Wilt u meer ondersteuning tijdens de beheerfase? Dat kan. Wij maken hierover graag afspraken met u.

Maatwerkadvies

Er kunnen redenen zijn dat het beschreven traject niet geheel doorlopen hoeft te worden. Stel: uw huidige pensioencontract expireert. En u bent tevreden over uw uitvoerder en u wilt de pensioenregeling niet aanpassen. Dan kunnen we hier rekening mee houden. Maar zaken als het bepalen van uw financiële positie, de BPF check etc. zullen wel gedaan moeten worden.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Ron Dikken op 06 528 069 77.

© Montae

Print deze post
Dit artikel delen: