David van As van bpfBOUW:

“Kernvragen stellen en helder draaiboek bij keuze bestuursmodel”

“Montae heeft ons op twee punten bijzonder goed geholpen. Het eerste is door ons te helpen focussen op de hoofdvragen, zoals de vraag: welk type bestuur past bij jullie fonds? In de hectiek van wat er allemaal operationeel moet gebeuren moet de vraag naar de passende besturingsfilosofie leidend zijn. Montae heeft ons steeds daarop gewezen. Het tweede punt is het maken van een helder draaiboek voor het invoeren van het door ons gekozen bestuursmodel met duidelijke ijkpunten in het te doorlopen traject. Margriet Adema heeft dit draaiboek tijdens een studiedag voor het bestuur toegelicht, waardoor vertrouwen ontstond in een ordelijke afwikkeling.”

David van As is directeur van het bestuursbureau van bpfBOUW, het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers in de sector Bouwnijverheid. Het beheert de pensioenen voor meer dan 800.000 actieve, gepensioneerde en gewezen deelnemers en er zijn ruim 12.000 werkgevers aangesloten. Voordat David bij bpfBOUW kwam, was hij afdelingshoofd Toezicht grote pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank. Hoe is het om nu aan de andere kant in de praktijk te staan?  “Het besef is toegenomen dat het veel gemakkelijker is om als toezichthouder een vraag te stellen dan het is om die vraag als bestuur te beantwoorden. Toepassing van de -vaak open- normen in de Pensioenwet vraagt een zorgvuldige bestuurlijke rolneming en kost dus tijd. In deze functie bij bpfBOUW ben ik de complexe omgeving waarin pensioenfondsbestuurders moeten opereren dieper gaan doorgronden. Ze moeten duidelijke lijnen uitzetten en daarover steeds helder blijven communiceren naar de deelnemers. Het is heel mooi en uitdagend om daaraan een bijdrage te leveren.”

Draagvlak bij belanghebbenden is heel belangrijk

BpfBOUW heeft als een van de eerste Nederlandse pensioenfondsen een keuze gemaakt uit de bestuursmodellen die voortvloeien uit de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Het fonds heeft gekozen voor een paritair bestuur met toevoeging van externe deskundigen, in de praktijk vaak aangeduid als het ‘paritair plus’ model. “Montae heeft op ons verzoek  eerst de voor- en nadelen van een paritair plus model versus een one-tier-board model op een rij gezet. Dat heeft het bestuur zeker geholpen bij het maken van de afwegingen. We wilden graag vasthouden aan het paritaire karakter van het bestuur omdat we draagvlak bij de werkgevers en werknemers in de bedrijfstak heel belangrijk vinden. Zeker gezien de belangrijke keuzes die er rond het nieuwe pensioencontract moeten worden gemaakt. Daarnaast hebben we te maken met een toenemende complexiteit. We hebben bestuurders nodig met bijzondere expertise op terreinen als risicobeheer, vermogensbeheer en uitbesteding. Die zijn minder makkelijk in de eigen gelederen te vinden, vandaar dat de mogelijkheid om externe deskundigen toe te voegen aan de paritaire structuur ons aansprak.”

Pragmatische aanpak

Omdat er een groot aantal operationele aspecten zat aan de keuze voor het nieuwe bestuursmodel, zoals het inrichten van een nieuwe commissiestructuur, werd Montae ingeschakeld. “Montae is een all-round kantoor met vele specialisten die goed begrijpen wat zich aan de bestuurstafel afspeelt. Wat mij aanspreekt, is hoe Montae haar multidisciplinaire aanpak op een pragmatische manier inzet.”

BpfBOUW is dus tevreden over de bijdrage van Montae aan dit traject. Zijn er ook punten die achteraf gezien beter hadden gekund? “Ja, die zijn er, zoals in elk traject”, zegt David. “Bij een groot fonds als bpfBOUW zijn er veel betrokken bestuurders en partijen die ingeschakeld moeten worden. Dat vraagt een uitgekiend agendamanagement. De doorlooptijd wordt daarmee langer dan we vooraf hebben ingeschat. Zeker inhoudelijke reglementswijzigingen die de aandachtsgebieden tussen bestuurders raken, vragen veel tijd.”

Nog veel te doen

Hoewel bpfBOUW dus vroegtijdig een keus heeft gemaakt voor een bestuursmodel en met hulp van Montae al veel voorbereidingen heeft getroffen voor de invoering daarvan, is er volgens David nog veel te doen. “De profielschetsen voor de externe bestuurders zijn opgesteld en de zoektocht naar hen is nu in volle gang. We zullen in de praktijk moeten ervaren hoe de toevoeging van die externe bestuurders aan het paritair samengestelde team gaat werken. Het bestuur blijft immers als collectief verantwoordelijk. Verder gaan we kijken naar de rol van ons bestuursbureau. Is dat voldoende toegerust om het bestuur en de commissies adequaat te kunnen ondersteunen? Aan onze collega pensioenfondsen zouden we het advies mee willen geven: Begin tijdig met de voorbereidingen voor een nieuwe bestuursstructuur. Het is een intensief en tijdrovend proces. En de datum van 1 juli 2014 nadert sneller dat we vaak beseffen.”

Mooie eigenschappen

Margriet Adema heeft het bestuur flink op weg geholpen. En nog steeds, want David zegt met een brede glimlach: “Soms heb ik het gevoel: van die vrouw kom ik nooit meer af. Steeds krijg ik berichten in de trant van: heb je hier al aan gedacht of pas op, op dit terrein is de praktijk weerbarstig. Ze is wat ik vroeger als toezichthouder ook wilde zijn: indringend en vasthoudend. Dat zijn mooie eigenschappen.”