Nanno Nanninga:

“Verdieping van pensioenkennis bevordert CAO-overleg”

“Vroeger was pensioen een onderwerp dat nauwelijks voorkwam op de agenda van het CAO-overleg. We werden wel geïnformeerd door de werkgeversleden in het bestuur van het pensioenfonds. Die gaven ons de indruk dat alles goed liep en dat was ook zo. Met alle turbulentie rond de pensioenen in de afgelopen jaren nam bij ons de behoefte toe om pensioen nadrukkelijker op de agenda te zetten. Het is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Toen bleek echter dat onze pensioenkennis ontoereikend was om op gelijkwaardig niveau hierover te kunnen spreken met het fondsbestuur.”

Nanno Nanninga is directeur van bibliotheek Het Markiezaat met vestigingen in Bergen op Zoom en omliggende plaatsen. Tevens is hij voorzitter van de werkgeversdelegatie in het CAO-overleg voor alle openbare bibliotheken in Nederland. In dat overleg worden de arbeidsvoorwaarden geregeld voor in totaal 8.000 medewerkers. Het pensioen is ondergebracht bij het eigen Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. Om de pensioenkennis van de werkgevers binnen het CAO-overleg te vergroten is Montae ingeschakeld. Via enkele bijeenkomsten werden de werkgeversleden bijgepraat over actuele ontwikkelingen op pensioengebied en kregen ze informatie over vraagstukken die specifiek voor het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken van belang zijn.

Meer contact met fondsbestuur

“De berichtgeving in de media over pensioenfondsen was voor ons aanleiding om meer contact te zoeken met het bestuur van ons pensioenfonds en nadrukkelijker te gaan vragen naar zaken als de dekkingsgraad”, zegt Nanno. “Daarnaast hebben we te maken met een krimpende branche. De vraag is gerechtvaardigd of het op langere termijn zinvol is nog een eigen pensioenfonds in stand te houden. Ook de governance van het fonds was aanleiding om het onderwerp pensioen meer op de agenda te hebben. Ons fonds heeft een paritair bestuur en het wordt moeilijker om met de steeds zwaardere deskundigheidseisen die De Nederlandsche Bank stelt bestuurders binnen de eigen gelederen te vinden.”

De werkgeversleden in het CAO-overleg vonden dat een goede behandeling van deze vraagstukken een verdieping van hun pensioenkennis vergde. “Er was al een relatie tussen Montae en de branchevereniging”, zegt Nanno. “Zo is het contact gelegd en vervolgens hebben we een eerste bijeenkomst gehad met Inge Bakker en Anne-Marie Wiegers waarin we begonnen zijn met basisonderwerpen zoals: wat is nu eigenlijk pensioen? Daarna is er een workshop geweest waarbij zaken aan de orde kwamen als het verschil tussen een nominaal en een reëel contract en de vraag wat hoort er in een goed pensioencontract te staan. Ook het beleggingsbeleid werd behandeld.”

Verdiepen in specifieke situatie

Nanno is uitermate tevreden over de manier waarop Montae het traject heeft aangepakt. “Montae heeft precies de goede punten behandeld en ook steeds de meest actuele zaken meegenomen. Dat hield veel werk in want de actualiteit in de pensioenwereld is zeer dynamisch. Het was mooi dat Montae de nieuwste ontwikkelingen steeds besprak na zich eerst verdiept te hebben in de specifieke situatie van ons fonds. De workshop werd op een prettige manier gepresenteerd en er was volop ruimte voor ons om te participeren. We hebben ook een gesprek gehad met Erik van Houwelingen die vanuit zijn ervaring als bestuurder bij het ABP inzichten met ons kon delen. Dat vonden we inspirerend.”

Meer draagvlak voor keuzes

Nanno vertelt dat het bestuur van het pensioenfonds het traject van de werkgeversleden als heel positief heeft ervaren. “Het bestuur stelde het op prijs dat wij die verdiepingsslag van onze pensioenkennis hebben gemaakt. Voor de bestuursleden is het plezierig dat wij nu meer op een gelijkwaardige manier aan het overleg kunnen deelnemen, zodat zij meer draagvlak kunnen krijgen voor de te maken keuzes.”

Betere uitgangspositie

Nanno is ervan overtuigd dat de werkgevers nu een betere uitgangspositie hebben om de toekomstige pensioenuitdagingen aan te kunnen gaan. “Zonder de hulp van Montae was dat niet mogelijk geweest. Montae houdt ons op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het is best mogelijk dat we ons in de toekomst nog eens willen laten adviseren over pensioenvraagstukken.”